Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Łęki Szlacheckie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Pawlik

Małgorzata Pawlik

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 78, przynależność:

Status: powołany - 23.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych stała Uchwala Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Stałych wiceprzewodniczący

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-21 13:59:24 uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 14:03:25 Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 14:09:04 Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 14:12:19 Uchwała NR I/6/2018 w sprawie stałych komisji I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 14:17:43 uchwała Nr I/7/2018 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-11-21 Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej I Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2018-12-14 13:01:38 Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-14 13:05:29 Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w gminie w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-14 13:12:30 Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-14 13:15:17 Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie określenia zasad odstąpienia od zwrotu wydatków poniesionych na finansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-14 13:17:56 Uchwala Nr II/13/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. II Sesja Rady Gminy II/2018 za
2018-12-28 12:24:31 uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:37:00 Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:38:32 Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:40:14 Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 . III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:47:53 Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łęki Szlacheckie. III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2018-12-28 12:05:13 W sprawie zmiany porządku obrad. III sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-01-30 10:04:23 Uchwała Nr IV/19/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023 IV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-01-30 10:08:10 Uchwała Nr IV/20/2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-01-30 10:09:30 Uchwała Nr IV/21/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków IV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-01-30 10:11:14 Uchwała Nr IV/22/2019 w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy IV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-02-25 14:10:02 Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:12:32 Uchwała Nr V/24/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:13:29 Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:14:30 Uchwała Nr V/26/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:15:26 Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Łęki Szlacheckie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-02-25 14:16:31 Uchwała Nr V/28/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Łęki Szlacheckie V sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:32:06 Uchwała Nr VI/29/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:33:09 Uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:34:11 Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie przeciw
2019-03-25 10:37:37 Uchwała Nr VI/32/2019 w sprawie trybu prac nad projektemuchwały budżetowej Gminy Łęki Szlacheckie VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:38:23 Uchwała Nr VI/33/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:39:23 Uchwała Nr VI/34/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:40:13 Uchwała Nr VI/35/2019 w sprawie Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiamia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łęki Szlacheckie VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:41:08 Uchwała Nr VI/36/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:42:00 Uchwała Nr VI/37/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-03-25 10:43:09 Uchwała Nr VI/38/2019 w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmninę Łęki Szlacheckie VI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:47:07 Uchwała Nr VII/39/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2023 VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:48:08 Uchwała Nr VII/40/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:48:52 Uchwała Nr VII/41/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:49:47 Uchwała Nr VII/42/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:50:27 Uchwała Nr VII/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-04-24 12:51:08 Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Łęki Szlacheckie instrumentem płatniczym VII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:20:24 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:18:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:21:24 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:22:07 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-05-30 09:22:59 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy. VIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:22:12 Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:23:06 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łęki Szlacheckie za 2018 rok. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:31:51 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:39:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:40:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:41:01 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:41:57 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:42:39 Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-06-18 11:43:18 Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. IX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-08-20 11:21:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:22:31 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:23:07 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:23:44 Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęki Szlacheckie. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:24:21 Proekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-08-20 11:24:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. X sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2019-09-12 12:03:23 projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023 XI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-12 12:05:14 Projekt uchwały w sprawie zmian budżtu gminy na rok 2019 XI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-12 12:06:41 Projekt uchwały w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Tomawie. XI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-12 12:07:54 Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Bęczkowicach na dofinansowanie prac konserwatorskich, remontowych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:15:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2023. XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:16:43 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok. XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:17:19 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:28:07 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okregowego w Piotrkowie Trybunalskim XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-09-30 12:31:31 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. XII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:20:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019-2023. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:21:50 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:22:33 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:23:15 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:23:59 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:24:40 Projekt uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:25:25 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęki Szlacheckie. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:26:12 Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-11-27 13:27:12 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach związanych z przyznawaniem dodatku energetycznego. XIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:20:34 Uchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019-2023. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:21:22 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2019 XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:22:02 Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:22:45 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie wstrzymał się
2019-12-11 11:23:43 Uchwała w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a wczęści nieruchomości nie zamieszkałe przez mieszkańców. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:24:33 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włąścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:25:22 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:26:05 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:26:48 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-11 11:29:16 Uchwała w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji XV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 13:47:50 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:01:39 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:02:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2019-2023. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:03:25 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2019 rok. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:04:05 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Łęki Szlacheckie i Komisji na 2020 rok. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:04:45 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2022. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:05:26 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2022. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:06:18 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2020. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2019-12-30 14:07:04 Projekt uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji. XVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-01-09 13:13:04 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie XVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-01-09 13:13:47 Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-02-12 10:43:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na 2020 rok. XVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-02-12 10:44:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. XVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-02-12 10:44:51 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. XVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-02-12 10:45:45 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020. XVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:57:22 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:56:11 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020 -2024. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:57:58 Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękach Szlacheckich. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:58:32 Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadania w postaci pracy z rodziną. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:59:11 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2020 roku. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 12:59:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-03-09 13:02:10 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki. XIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-04-16 14:14:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020 -2024. XX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-04-16 14:17:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. XX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-04-16 14:19:29 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg. XX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-05-26 13:19:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020 -2024. XXI sesja Rady Gminy za
2020-05-26 13:21:38 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 rok. XXI sesja Rady Gminy za
2020-05-26 13:22:38 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XXI sesja Rady Gminy za
2020-06-30 14:20:24 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójtowi Gminy. XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-06-30 14:31:58 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozadaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-06-30 14:37:51 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-06-30 14:51:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020-2024. XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-06-30 14:52:37 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2020. XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-06-30 14:53:05 Projekt uchwały w sprawie zmian w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2022. XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-06-30 14:53:44 Projekt uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji w interesie publicznym "Stop zagrożeniu zdrowia i życia." XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-06-30 14:54:38 Podjecie uchwały w sprawie rozpoznania i rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej") XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-06-30 14:55:33 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021. XXII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-07-24 10:42:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020-2024. XXIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-07-24 10:43:40 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2020. XXIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-07-24 10:44:27 Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich zlokalizowanej w miejscowości Trzepnica. XXIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-07-24 10:45:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Dobrenice. XXIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-07-24 10:45:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości-Tomawa. XXIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-07-24 10:47:40 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania. XXIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-09-30 11:19:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020-2024 XXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-09-30 11:21:27 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok XXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-09-30 11:22:20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich zlokalizowanej w miejscowości Trzepnica XXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-09-30 11:23:11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania XXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-09-30 11:23:53 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania XXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-09-30 11:24:35 Projekt uchwały w sprawie pomnika przyrody na terenie parku w miejscowości Trzepnica XXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-09-30 11:25:14 Projekt uchwały odpowiadającej na skargę Prokuratora Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na uchwałę Rady Gminy Łęki Szlacheckie Nr IV/21/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-10-23 11:45:17 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020-2024 XXV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2020-10-23 11:48:53 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2020 rok XXV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2020-10-23 11:49:44 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XXV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2020-10-23 11:50:41 Projekt uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych XXV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2020-10-23 11:51:40 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy XXV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2020-11-20 14:08:45 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2020. XXVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-11-20 14:09:52 Projekt uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości. XXVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-11-20 14:11:09 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok. XXVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-11-20 14:07:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2024 XXVI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-12-29 14:24:40 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024. XXVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-12-29 14:29:01 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2021. XXVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-12-29 14:29:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2020-2024. XXVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-12-29 14:30:34 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2020. XXVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-12-29 14:31:06 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. XXVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-12-29 14:32:02 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2021. XXVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-12-29 14:32:37 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok. XXVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2020-12-29 14:33:10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie pomnika przyrody na terenie parku w miejscowości Trzepnica XXVII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-02-10 14:51:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 XXVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-02-10 14:52:03 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-02-10 14:52:46 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa XXVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-02-10 14:53:25 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa XXVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-02-10 14:54:08 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich zlokalizowanej w miejscowości Trzepnica, zmiany lokalizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękach Szlacheckich oraz zmiany statutu XXVIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:11:38 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:08:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:14:47 Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania niektórych należności cywilnoprawnych XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:16:04 Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:19:46 Projekt uchwały w sprawie petycji wielokrotnej wniesionej przez Piotra Korzeniowskiego i Piotra Sterkowskiego, a dotyczącej wezwania Rady Gminy Łęki Szlacheckie do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Łęki Szlacheckie z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.. XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:22:06 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o wyrażenie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego autorstwa Teresy Garland oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski” XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie wstrzymał się
2021-03-30 15:23:53 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2021 roku XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:26:18 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:27:58 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-03-30 15:29:08 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu XXIX Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-04-29 15:07:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 XXX sesja Rady Gminy za
2021-04-29 15:08:47 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok. XXX sesja Rady Gminy za
2021-04-29 15:09:54 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii oraz następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych na rok 2021 XXX sesja Rady Gminy za
2021-05-27 13:17:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 XXXII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-05-27 13:18:29 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok XXXII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:17:06 Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy. XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:31:34 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:37:12 Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:39:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024. XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:41:10 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2021. XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:41:52 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:42:35 Projekt uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:43:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łęki Szlacheckie. XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-06-28 12:43:58 Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022. XXXIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-08-17 11:23:57 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024. XXXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-08-17 11:24:37 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok. XXXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-08-17 11:25:26 Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XXXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-08-17 11:26:03 Projekt uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Łęki Szlacheckie oraz zasad i trybu jego nadawania. XXXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-08-17 11:26:40 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu przez Gminę Łęki Szlacheckie na realizację zadania. XXXIV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-09-23 11:33:48 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024. XXXV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-09-23 11:34:55 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2021 rok. XXXV sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-10-20 13:43:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024 XXXVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-10-20 13:44:27 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Łęki Szlacheckie na rok 2021. XXXVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-10-20 13:45:02 Projekt uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych. XXXVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-10-20 13:45:41 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-10-20 13:46:23 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. XXXVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-11-29 13:19:54 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2021-2024. XXXVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-11-29 13:20:35 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2021. XXXVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-11-29 13:21:12 Projekt uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych. XXXVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-11-29 13:22:08 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok. XXXVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-11-29 13:22:46 Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. XXXVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2021-12-08 14:39:28 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych XXXVIII Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-01-27 12:36:20 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026. XL Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-01-27 12:37:00 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok. XL Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-01-27 12:38:54 Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Łęki Szlacheckie. XL Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-01-27 12:39:42 Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów sołectw w Gminie Łęki Szlacheckie. XL Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-01-27 12:40:20 Projekt uchwały w sprawie petycji. XL Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-01-27 12:41:02 Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XL Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-01-27 12:42:00 Projekt uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości, albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XL Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-01-27 12:42:53 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. XL Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-03-30 13:15:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2026. XLII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-03-30 13:17:02 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok. XLII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-03-30 13:17:49 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2022 roku. XLII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-03-30 13:18:44 Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęki Szlacheckie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. XLII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-03-30 13:19:25 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym na lata 2022 – 2025. XLII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-03-30 13:20:03 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęki Szlacheckie XLII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-03-30 13:20:49 Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łęki Szlacheckie w roku 2022. XLII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-04-28 13:13:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026 XLIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2022-04-28 13:14:06 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2022. XLIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2022-04-28 13:14:47 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łęki Szlacheckie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w gminie Łęki Szlacheckie. XLIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2022-04-28 13:15:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łękach Szlacheckich, na rzecz użytkownika wieczystego. XLIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2022-04-28 13:16:11 Projekt uchwały w sprawie członkostwa Gminy Łęki Szlacheckie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa działania „BUD-UJ RAZEM”. XLIII sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie. za
2022-05-30 12:14:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026 XLIV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-05-30 12:16:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2022. XLIV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-05-30 12:17:10 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie XLIV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-05-30 12:17:57 Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Łęki Szlacheckie. XLIV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-05-30 12:18:44 Projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu. XLIV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-07-28 14:11:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026. XLVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-07-28 14:12:16 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok. XLVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-07-28 14:14:01 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Łęki Szlacheckie. XLVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-07-28 14:15:04 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego na terenie gminy Łęki Szlacheckie. XLVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-07-28 14:13:04 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XLVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-07-28 14:15:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XLVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-07-28 14:16:42 Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/249/2022 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęki Szlacheckie. XLVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-08-31 11:56:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026. XLVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-08-31 11:58:18 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-08-31 11:59:19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęki Szlacheckie. XLVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-08-31 12:00:04 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Trzepnica, Trzepnica-Kolonia na lata 2022-2028”. XLVII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-09-19 14:03:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026. XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-19 14:04:39 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2022. XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-09-19 14:05:42 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania. XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-10-27 13:18:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026. XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-10-27 13:19:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2022. XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-10-27 13:20:07 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu. XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-10-27 13:20:56 Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łęki Szlacheckie, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-10-27 13:21:33 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-10-27 13:22:11 Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie wstrzymał się
2022-10-27 13:23:17 Projekt uchwały w sprawie wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie wstrzymał się
2022-10-27 13:24:53 Projekt uchwały zmieniającej program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie na 2022 rok XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-10-27 13:24:03 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego XLIX sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-11-30 12:24:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026 L sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-11-30 12:25:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2022 L sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-11-30 12:27:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Łęki Szlacheckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 rok L sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-11-30 12:27:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. L sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-11-30 12:28:34 Projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej dla Kornynskiej Rady Wiejskiej regionu Równe w Ukrainie L sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:40:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2023-2028. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:46:30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2023. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:47:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2022-2026. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:48:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2022. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:49:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie do 2030 roku. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:50:19 Projekt uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Łęki Szlacheckie oraz wysokości zwrotu kosztów podróży radnych. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:51:21 Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów sołectw w Gminie Łęki Szlacheckie oraz wysokości zwrotu kosztów podróży sołtysom. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:52:10 Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Łęki Szlacheckie i Komisji na 2023 rok. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:53:04 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2025. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:53:57 Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2023-2025. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:54:42 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:55:34 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:56:17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:58:01 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łękach Szlacheckich. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 13:59:02 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2022-12-29 14:01:44 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku. LI sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 13:37:50 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2023-2028 LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 13:38:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2023 LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 13:39:54 Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łęki Szlacheckie LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 13:40:46 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 13:41:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad odstąpienia od zwrotu wydatków poniesionych na finansowanie pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 13:42:53 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Łęki Szlacheckie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 13:43:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletnim programie osłonowym w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w gminie w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 13:44:45 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Łęki Szlacheckie LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-01-30 14:16:43 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęki Szlacheckie LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie wstrzymał się
2023-01-30 14:17:50 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łęki Szlacheckie LII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie wstrzymał się
2023-02-27 12:11:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2023-2028. LIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-02-27 12:14:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2023 LIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-02-27 12:15:55 Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki. LIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-02-27 12:17:43 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku na kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łęki Szlacheckie. LIII Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-03-30 12:42:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2023-2028 LIV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-03-30 12:43:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2023 LIV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-03-30 12:44:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęki Szlacheckie w 2023 roku LIV sesja rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:14:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2023-2028. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:15:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na rok 2023. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:16:13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości na okres 2 lat. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:17:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Łęki Szlacheckie. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:18:00 Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Łęki Szlacheckie. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:18:42 Projekt uchwały w sprawie skargi na Wójta Gminy. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:20:36 Projekt uchwały w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:21:23 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Łęki Szlacheckie LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:22:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Łęki Szlacheckie prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w gminie Łęki Szlacheckie. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:23:08 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Łęki Szlacheckie. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-04-26 12:19:39 Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości: Trzepnica Kolona, Żerechowa Kolonia, Tomawa Kolonia. LV Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-05-24 13:32:40 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęki Szlacheckie na lata 2023-2028 LVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-05-24 13:33:39 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łęki Szlacheckie na 2023 rok LVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-05-24 13:34:19 Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. LVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-05-24 13:35:05 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Łęki Szlacheckie. LVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-05-24 13:35:46 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Łęki Szlacheckie. LVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za
2023-05-24 13:36:36 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Łęki Szlacheckie. LVI Sesja Rady Gminy Łęki Szlacheckie za